Berušky

Ve třídě Berušek se dějí každý den od rána zajímavé věci. Po raním scházení od 6.00 hodin se po 8,00 hodině setkávají děti s p. učitelkou v komunitním kruhu.

Cílem KK je vzájemné přivítání, pohlazení, osobní kontakt s každým kamarádem, vedení k tomu, aby si při sdílení zážitků, pocitů, názorů, naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, co budou dělat. Tvar kruhu chápeme jako symbol rovnosti všech . Vzájemné sdílení posiluje pocit sounáležitosti mezi dětmi, rozvíjí empatii. Společný kruh je také místem pro nácvik básní, říkadel, poslech pohádek, řešení problémů, které vzniknou při společných činnostech.

DEN U NÁS:

6.00 - 8.15 příchody dětí, volné hry ( "královská hra") - při vstupu do třídy se dítě přivítá s paní učitelkou a ostatními dětmi pozdravem. Děti si samy zvolí, zda si budou hrát samy nebo s kamarády a vyberou si činnost, která je zajímá a uspokojuje.

8.15 - 8.45  - komunitní kruh

8.45 - 9.30 - svačina a hygiena - Po společném úklidu hraček a hygieně si chystáme svačinu. Děti si samy nachystají již připravenou svačinu na svoje místo, obslouží se naléváním nápoje. Vybírají si sami množství jídla a nápoje.

9.30 - 10.00 - činnosti na dané téma - děti střídají činnosti řízené a spontánní, mají možnost pracovat ve skupinkách i individuálně, podle svého zájmu a schopnosti. Společně řeší úkoly, učí se samostatnosti a potřebným návykům pro život ( soustředit se na práci, reagovat na pokyn).

10.00 - pohybová chvilka, hodnotící kruh - cílem pohybové chvilky je zvyšovat tělesnou zdatnost, rozvíjet pohybové dovednosti, fyzické zdraví, psychické uvolnění. Po skončení činnosti se děti opět sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit, co se jim dnes povedlo, co je nejvíce zaujalo, v čem byly úspěšné, s kým spolupracovaly. Hodnotící kruh je důležitým prvkem sebereflexe.

10.00 - 12.00 - pobyt venku - k pobytu venku používáme zahradu . Vybavení zahrady slouží také k tělovýchovným aktivitám, k tvořivým a námětovým hrám, k pozorování přírody. Vycházky do okolí tvoří nedílnou součást pobytu venku. Používáme ho k počátkům ekologické výchovy, děti se učí poznávat přírodu a její zákonitosti.

12.00 - 12.30 - hygiena oběd - oběd je nejen příležitostí k uspokojování biologické potřeby , ale znamená také sociální a kulturní zkušenost. Děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem. Mimo nalévání polévky se obsluhují děti samy. Každé dítě má možnost jíst svým tempem. Děti k jídlu nenutíme.

12.30 - 12.45 - odpolední odpočinek - nejstarší děti si odpočinou na karimatkách při poslechu relaxační hudby, vážné hudby nebo pohádky.

12.45 - 16.30 - odpolední činnosti - před odpolední svačinou se děti věnují grafomotorickým cvikům, pracovní výchově, tvořivé činnosti podle vlastních představ , při pěkném počasí jsou na zahradě MŠ a už netrpělivě vyhlížejí svoji maminku, tatínka, popřípadně babičku nebo dědu.

 

týden: 6.11. - 10.11. 2017        Peníková chaloupka

V tomto podtématu jsme se zaměřili na stromy, keře, les. Děti rozlišovaly stromy, seznámily se s názvy některých stromů, keřů, s číslicemi. Procvičili si barvy. Malovaly strom, otiskovaly listy, tvořily z přírodnin, modelovaly hřiby, stromy. Vyšli jsme si na vycházku k lesu. Děti během vycházky rozlišovaly stromy, keř, pozorovaly padající listí, pojmenovávaly barvy na listech.


Fotogalerie: Berušky

/album/fotogalerie-berusky/pa230390-jpg/

—————

/album/fotogalerie-berusky/pa230393-jpg/

—————

/album/fotogalerie-berusky/pa230395-jpg/

—————

/album/fotogalerie-berusky/pa230397-jpg/

—————

/album/fotogalerie-berusky/pa230400-jpg/

—————

/album/fotogalerie-berusky/pa240405-jpg/

—————

/album/fotogalerie-berusky/pa240406-jpg/

—————

/album/fotogalerie-berusky/pa240407-jpg/

—————

/album/fotogalerie-berusky/pb070413-jpg/

—————

/album/fotogalerie-berusky/pb070415-jpg/

—————

—————